In verband met COVID-19 bieden we tijdelijk geen nieuwe bieren aan.  
Unieke en superverse speciaalbieren Gratis bezorging vanaf 3 items Eenvoudig achteraf betalen

Algemene voorwaarden

VAN BREWFINDER B.V.

Gevestigd te Breda, ingeschreven bij het Handelsregister Kamer van Koophandel Amsterdam dossierno. 13043405. Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, op 16 april 2018 onder nummer 38/2018.

DEFINITIES 

Afnemer: de rechtspersoon welke Producten afneemt van Leverancier; 

Leverancier: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brewfinder B.V.; 

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer en elke wijziging of aanvulling daarop. 

Producten: alle zaken en roerende goederen welke worden aangeboden via de website: www.brewfinder.nl 

Website: de website www.brewfinder.nl, die aan Afnemer de mogelijkheid biedt om online orders te plaatsen. 


Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Leverancier en Afnemer, waaronder begrepen aanbiedingen en overeenkomsten tussen Leverancier enerzijds en Afnemer anderzijds ten aanzien van de Producten zoals door Leverancier middels de Website te koop worden aangeboden. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van Afnemer wordt door Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2 Mocht enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden of onafdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst niet aan. 

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

Artikel 2. Aanbiedingen 

2.1 Alle aanbiedingen en acties van Leverancier zijn vrijblijvend en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen en acties geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de Producten, zolang de voorraad strekt. 

2.2 Alle opgaven door Leverancier van getallen, maten, gewichten, data en/of andere aanduidingen met betrekking tot de Producten zijn met zorg gedaan. Leverancier kan er echter niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. 

Artikel 3. De overeenkomst

3.1 De Overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer komt tot stand via de Website op het moment dat Afnemer de stappen van de bestelprocedure op de Website volledig heeft doorlopen en Afnemer alle verplicht in te vullen gegevens aan Leverancier heeft verzonden.

3.2 De overeenkomst welke niet met tussenkomst van de Website is gesloten tussen Leverancier en Afnemer, komt tot stand zodra Afnemer het aanbod heeft aanvaard, welke aanvaarding Afnemer bindt. Aanvaarding kan uitdrukkelijk en stilzwijgend geschieden. 

3.3 Na ontvangst van het volledig ingevulde digitale bestelformulier via de Website door Leverancier is de overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer onherroepelijk en kan deze niet meer door Afnemer worden ontbonden. Niettegenstaande het voorgaande behoudt Leverancier zich het recht voor om de overeenkomst met Afnemer binnen 24 uur na totstandkoming zonder verplichting tot betaling van enige schadevergoeding te ontbinden. 

3.4 Na totstandkoming van de overeenkomst zal Leverancier binnen 24 uur een factuur opmaken en als pdf-bestand per e-mail danwel per post aan Afnemer zenden. 

Artikel 4. Prijzen, betaling en verrekening 

4.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, emballage- en/of verpakkingskosten, verwijderingsbijdragen en eventuele overige verschuldigde belastingen en heffingen van overheidswege zoals deze ten tijde van de levering gelden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor zover niet anders overeengekomen, zijn transport-, verzend- en/of portokosten en kosten met betrekking tot het verzekeren van de Producten voor rekening van Afnemer.

4.2 Leverancier behoudt het recht de prijzen te wijzigen, bijvoorbeeld door wijzigingen in de BTW of enige andere overheidsheffing, transportkosten, lonen, een stijging van de aankoopprijzen of een hogere inkoopprijs van de Leverancier. 

4.3 Afnemer kan de bestelde Producten op de Website betalen middels de op de Website vermelde betalingswijzen. 

4.4 Indien de betaling niet volledig binnen de afgesproken termijn is voldaan, is Afnemer van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Ingeval van verzuim zijn alle betalingsverplichtingen van Afnemer terstond opeisbaar en is Afnemer verplicht tot vergoeding aan Leverancier van een vertragingsrente over verschuldigde bedragen van 2% per maand. 

4.5 Indien Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt zijn alle incassokosten (zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke) voor zijn rekening.De door Afnemer te vergoeden (buiten)gerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 500,- te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting. 

4.6 Indien er goede grond bestaat te vrezen dat Afnemer haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, zijn alle vorderingen van Leverancier op Afnemer terstond opeisbaar en is Afnemer verplicht op eerste verzoek van Leverancier terstond genoegzame en in de door Leverancier gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang Afnemer daar niet aan heeft voldaan, is Leverancier gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten. 

4.7 Leverancier is gerechtigd een aanbetaling te vragen aan Afnemer van maximaal 50% van het totaalbedrag op de eindfactuur. 

4.8 Overeengekomen kortingen op de prijs welke zijn gebonden aan de betalingstermijn, vervallen, indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betreffende termijn betaald is. 

4.9 Als datum van betaling geldt de valutadatum van ontvangst van de betaling door Leverancier. 

4.10 Betalingen door of vanwege Afnemer strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door Afnemer verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom van de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Afnemer. 

Artikel 5. Levering

5.1 Levering geschiedt: (1) door het ter beschikking stellen van het verkochte aan het adres van Leverancier, of (2) door aflevering van het verkochte op de afgesproken locatie van Afnemer. 

5.2 Levering van door de Afnemer bestelde Producten geschiedt uit het magazijn van Leverancier. Het eigendom en het risico van de bestelde Producten gaat derhalve over op de Afnemer op het moment dat de bestelde Producten het magazijn van Leverancier verlaten. 

5.3 Leverancier is gerechtigd om de door Afnemer bestelde Producten in gedeelten aan Afnemer te leveren. Eventuele aan deelleveringen verbonden meerkosten zijn voor rekening van Afnemer. 

5.4 De door Afnemer bestelde Producten worden door een externe transporteur op het door Afnemer opgegeven afleveradres afgeleverd. Dit doet geen afbreuk aan het bepaalde in artikel 6.2. 

5.5 De verzending van de Producten is tot aan het ogenblik van de aflevering aan de Transporteur of Afnemer (bij afhalen) voor risico van de Leverancier. De Afnemer zal zorgen voor afdoende verzekering van de Producten tegen alle mogelijke risico’s zoals – maar niet beperkt tot – verlies, diefstal, beschadiging en/of het tenietgaan van de Producten. 

5.6 Levering buiten Nederland zal Leverancier in overeenstemming met EMCS ARC codes verstrekken voor geldigmaking van e-AD’s. Afnemer dient hiervoor Leverancier te voorzien van een kopie van de accijnzen licentie(s). Afnemer is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens en SEED nummers. Leverancier is niet aansprakelijk voor de schade, kosten en vertraging die is ontstaan als gevolg van het onjuist aanleveren van gegevens en licenties. 

5.7 Afnemer is verplicht zorg te dragen voor voldoende laad- en los mogelijkheden, een zo kort mogelijke wachttijd, een goede bereikbaarheid van de laad- en losplaats. Eventuele extra (rechts)handelingen/meerkosten, veroorzaakt door het niet nakomen van deze verplichting door Afnemer, komen voor rekening en risico van Afnemer. Indien de plaats of het tijdstip van aflevering wijzigt door omstandigheden voor rekening van Afnemer komen, komen de meerkosten daarvan eveneens voor Afnemers rekening en risico. 

5.8 Indien de datum van feitelijke levering op verzoek of door toedoen van Afnemer wordt uitgesteld, Afnemer om levering in gedeelten verzoekt en/of de Producten niet worden afgehaald of in ontvangst genomen, dan gaat het risico voor de Producten desondanks op Afnemer over met ingang van het moment dat deze Producten in de administratie en/of de opslagruimte van Leverancier als ‘producten van Afnemer’ zijn geïdentificeerd. Leverancier is vanaf dat moment gerechtigd om de Producten aan Afnemer te factureren. Eventuele kosten van extra transport, opslag, verzekering en/of andere extra kosten zijn voor rekening van Afnemer. 

5.9 Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen. In geval van niet-tijdige levering is Leverancier eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een nadere en redelijke termijn voor levering wordt gesteld. 

5.10 Mocht verzuim na ingebrekestelling intreden, dan zal Leverancier in overleg treden met Afnemer over nakoming c.q. ontbinding van de Overeenkomst. Afnemer kan slechts aanspraak maken op vergoeding van schade, indien zulks schriftelijk van te voren is overeengekomen. Eventuele door Leverancier te vergoeden schade zal nimmer groter zijn dan dat gedeelte van het factuurbedrag, dat betrekking heeft op de niet, niet-juist of niet-volledig geleverde Producten. 

5.11 Als sprake is van andere omstandigheden dan die welke Leverancier bekend waren op het moment dat Leverancier de levertijd vaststelde, kan Leverancier de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de Overeenkomst onder de gewijzigde omstandigheden uit te voeren. Als sprake is dat Leverancier zijn verplichtingen opschort, wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. De levertijd wordt eveneens verlengd met de tijd gedurende welke Afnemer enig aan Leverancier verschuldigd bedrag onbetaald heeft gelaten nadat dit opeisbaar is geworden. 

Artikel 6. Reclames en retourzendingen

6.1 Indien Leverancier onjuiste of het onjuiste aantal Producten levert dient Afnemer Leverancier hiervan binnen 24 uur na levering op de hoogte stellen. Foutief geleverde Producten worden binnen 5 werkdagen door Leverancier omgeruild of opgehaald, mits de betreffende Producten beschikbaar zijn, niet zijn aangebroken en in de originele verpakking zitten. Leverancier zal abusievelijk niet-geleverde Producten zo spoedig mogelijk kosteloos naleveren. 

6.2 Afnemer dient bij in ontvangstneming van de Producten te controleren of de levering overeenstemt met de gedane bestelling. Zichtbare schades of gebreken die reeds bij afname kunnen worden geconstateerd dienen door Afnemer direct te worden gemeld. Indien Afnemer verpakkingen of producten opent, verbreekt of beschadigd voordat deze zijn betaald, verplicht Afnemer zich de betreffende producten af te nemen en te betalen. 

6.3 Wanneer Afnemer een Product heeft ontvangen waar voor ontvangst schade en/of gebreken, buiten de schuld van Afnemer is ontstaan, dient Afnemer Leverancier hiervan direct na levering schriftelijk op de hoogte stellen per e-mail dan wel op een andere directe wijze en dient Afnemer dit aan te tonen door middel van een foto. Na ontvangst en goedkeuring van de foto door Leverancier zal Leverancier, naar keuze van Afnemer, (i) het aankoopbedrag van het betreffende Product aan Afnemer retourneren, of (ii) het betreffende Product zo spoedig mogelijk na leveren. Leverancier is te allen tijde gerechtigd om de door Afnemer geclaimde schade ter plaatse te controleren. Voorts vervalt Afnemer’s recht van reclame, indien hij onvoldoende medewerking verleent aan Leverancier’s onderzoek naar de gegrondheid van de ingediende klacht. 

6.4 Indien Afnemer niet binnen 24 uur na levering van de bestelling melding maakt van onjuistheden in de levering zoals hiervoor in de leden 1 en 2 van dit artikel omschreven, zal de levering als volledig en juist worden beschouwd en vervallen de rechten van Afnemer zoals vermeld in voornoemde artikelen. 

6.5 Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Leverancier. De kosten en risico’s verbonden aan retourzendingen zijn voor risico van Afnemer.

6.6 Leveringen worden verzorgd via door Leverancier ingeschakelde externe transporteurs. Deze transporteurs bezorgen uitsluitend. Het retour nemen van emballage is derhalve niet mogelijk. 

6.7 Eenmaal geplaatste en betaalde bestellingen kunnen niet geannuleerd worden. 

Artikel 7. Emballage

7.1 De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage blijft eigendom van Afnemer. 

7.2 Indien emballage eigendom blijft van Leverancier is Afnemer verplicht het materiaal aan Leverancier af te geven. 

7.3 Leverancier kan voor teruggave een termijn stellen waarbinnen de teruggave moet zijn geschied. Bij niet tijdige teruggave treedt verzuim in zonder dat Afnemer in gebreke dient te worden gesteld. 

Artikel 8. Aansprakelijkheid en overmacht 

8.1 Leverancier kan niet aansprakelijk worden gehouden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten van Producten zoals vertoond en vermeld op de Website. 

8.2 Leverancier kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar of haar medewerkers opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. 

8.3 Overmacht situaties die in ieder geval niet voor risico van Leverancier komen zijn onder andere ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-tijdige of gebrekkige nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers of transporteurs en storingen in de productie en/of op de Website. 

8.4 Indien Leverancier zich beroept op overmacht zullen de verplichtingen van Leverancier worden opgeschort. 

8.5 Indien een dergelijke opschorting 3 maanden heeft geduurd, kan de overeenkomst bij aangetekende brief door een der partijen worden ontbonden. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen verderen. Hetgeen reeds volgens de overeenkomst is voldaan, dan wel gepresteerd, wordt tussen partijen naar rato verrekend. 

8.6 Leverancier kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden en Afnemer vrijwaart Leverancier tegen eventuele schadeclaims van derden. Leverancier kan eveneens niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is veroorzaakt door de door Leverancier ingeschakelde externe transporteurs. 

8.7 Leverancier is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade. 

8.8 Het in het vorige artikel en in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Leverancier ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen. 

8.9 Leverancier beperkt haar verplichting tot schadevergoeding jegens Afnemer tot die gevallen waarin Afnemer bewijst dat diens schade is veroorzaakt door grove schuld of ernstige nalatigheid van Leverancier. Leverancier beperkt haar aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk tot het factuurbedrag van de door Leverancier geleverde Producten, welke tot de schade hebben geleid. 

8.10 Verdere aansprakelijkheid van Leverancier voor schade waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, aansprakelijkheid voor haar werknemers en hulppersonen wordt uitgesloten, uit welke hoofde die schade ook is ontstaan, daaronder begrepen zowel directe als indirecte schade, alsook gevolgschade of bedrijfsschade. Afnemer vrijwaart Leverancier tegen alle aanspraken van derden betreffende van door deze derde te lijden of geleden schade met inachtneming van hetgeen in dit artikel en deze algemene voorwaarden is bepaald. 

Artikel 9. Ontbinding

 9.1 Indien Afnemer niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting voldoet, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, onder curatele stelling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, is Leverancier te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Voorts worden alle vorderingen van Leverancier op Afnemer in die gevallen terstond opeisbaar. 

9.2 In geval van ontbinding van de overeenkomst is het voor Afnemer mogelijk de niet aangebroken flessen, boxen, kratten, kisten, vaten etc. te retourneren aan Leverancier. Afnemer ontvangt de waarde van de geretourneerde artikelen terug in Euro's. Bij een retourzending brengt Leverancier 25% in rekening over het totaal bestelbedrag exclusief BTW en emballage. De waarde van aangebroken flessen, boxen, kratten, kisten, vaten etc. worden in geval van ontbinding niet vergoed door Leverancier aan Afnemer. Niet geretourneerde goederen dienen vergoed te worden. De kosten van retournering zijn voor rekening van Afnemer. 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Het eigendom van alle door Leverancier geleverde Producten blijft bij Leverancier tot aan het moment van de algehele voldoening van alle door Afnemer aan Leverancier verschuldigde bedragen. 

10.2 Het is Afnemer niet toegestaan zolang geen algehele betaling van alle verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden, de hem geleverde Producten te vervreemden, belenen, verpanden, verhuren, uitlenen of op welke wijze of welke titel dan ook, indien Afnemer handelt uit naam van zijn bedrijf, uit zijn bedrijf te brengen. 

10.3 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van Leverancier. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk, onverwijld en met bekwame spoed wordt opgeheven. 

10.4 Leverancier kan de Producten terstond en zonder rechterlijke tussenkomst terughalen: a) in geval van niet of niet tijdige betaling; b) indien vaststaat dat nakoming door Afnemer zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn; c) indien Leverancier uit een mededeling van Afnemer moeten afleiden dat Afnemer in de nakoming zal tekortschieten; of d) indien Leverancier goede gronden heeft te vrezen dat Afnemer in de nakoming zal tekortschieten en Afnemer niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van voornoemde gronden om Afnemer binnen een bij de aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren Afnemers verplichtingen na te komen. 

Artikel 11. Intellectuele eigendom 

11.1 Alle documenten, verkoopfolders, afbeeldingen, beeldmateriaal, tekeningen, teksten, offertes, ontwerpen etc. die door Leverancier aan Afnemer worden verstrekt blijven eigendom van Leverancier. Afnemer is niet gerechtigd deze aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze aan Afnemer ter beschikking zijn gesteld. 

11.2 Afnemer is niet gerechtigd de in het vorige lid bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan Afnemer bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, daarin inzage te verstrekken en zal deze bescheiden op eerste verzoek van Leverancier onverwijld retourneren, zonder daarvan kopieën achter te houden. 

11.3 In geval van ongeoorloofd gebruik van de bescheiden – waaronder uitdrukkelijk bedoeld tekeningen, bestekken, offertes, ontwerpen, etc. – is Afnemer gehouden om Leverancier alle schade te vergoeden die zij daardoor lijdt, waaronder – doch niet beperkt tot – gederfde omzet/winst en de kosten die gemoeid zijn met het opstellen van de betreffende ontwerpen, indien deze exclusief voor Afnemer zijn gemaakt. 

Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Leverancier nageleefd. Afnemer heeft altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. 

12.2 Leverancier zal de door Afnemer verstrekte gegevens opnemen in een beveiligd bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van Afnemer en nog zolang bewaard worden als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van Afnemer in het geding komt. 

Artikel 13. Diversen

13.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst of de voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk tussen Leverancier en Afnemer zijn overeengekomen. De wijziging en/of aanvulling geldt slechts voor de betreffende Overeenkomst. 

13.2 Wanneer door Leverancier gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog direct en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Afnemer kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Leverancier deze voorwaarden soepel toepast. 

Artikel 14. Rechtskeuze en forumkeuze

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Leverancier en Afnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

14.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Leverancier. 

Artikel 15. Eenzijdig wijzigingsbeding

15.1 Leverancier behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is per direct geldig en kan te allen tijde worden geraadpleegd op de Website.ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN BREWFINDER B.V. 

Gevestigd te Breda, ingeschreven bij het Handelsregister Kamer van Koophandel Amsterdam dossierno.  13043405. Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, op 16 april 2018 onder nummer 38/2018.